Algemene Voorwaarden van Klaanic Consultancy

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: Klaanic Consultancy, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 61421502.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
 3. Overeenkomst: de tussen Klaanic Consultancy en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.
 4. Werkzaamheden: het verlenen van diensten en/of uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken die Klaanic Consultancy in opdracht van de opdrachtgever uitvoert.

Artikel 2. Algemeen

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Klaanic Consultancy ondertekende overeenkomst van opdracht en/of opdrachtbevestiging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Klaanic Consultancy en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Klaanic Consultancy zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van Klaanic Consultancy zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Klaanic Consultancy.
 3. Klaanic Consultancy kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Klaanic Consultancy niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Indien Klaanic Consultancy met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Klaanic Consultancy gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Klaanic Consultancy alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Klaanic Consultancy rustende verplichting ingevolge de wet danwel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 4. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Klaanic Consultancy gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Klaanic Consultancy, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Klaanic Consultancy aan Opdrachtgever.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Klaanic Consultancy neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Klaanic Consultancy in acht.
 2. Klaanic Consultancy neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Klaanic Consultancy heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Klaanic Consultancy zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Klaanic Consultancy. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Klaanic Consultancy schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Klaanic Consultancy niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Klaanic Consultancy aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Klaanic Consultancy de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Klaanic Consultancy is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Klaanic Consultancy ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Klaanic Consultancy als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Klaanic Consultancy wordt overschreden.

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Klaanic Consultancy die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Klaanic Consultancy bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 4. Indien en voor zover Klaanic Consultancy daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn/haar locatie Klaanic Consultancy kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
 5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Klaanic Consultancy, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9. (Op)levering

 1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Klaanic Consultancy gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Klaanic Consultancy is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.
 3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Klaanic Consultancy geleverde zaken blijven eigendom van Klaanic Consultancy totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Klaanic Consultancy.
 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 11. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Klaanic Consultancy vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Klaanic Consultancy zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 4. Bij voortijdige beëindiging door Klaanic Consultancy, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Klaanic Consultancy met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Klaanic Consultancy extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

 1. Klaanic Consultancy is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Klaanic Consultancy goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
 3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 4. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
 5. Klaanic Consultancy is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Klaanic Consultancy kan worden gevergd.
 6. Indien Klaanic Consultancy overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 7. Indien Klaanic Consultancy overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Klaanic Consultancy op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Klaanic Consultancy de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Klaanic Consultancy te vergoeden.
 9. Klaanic Consultancy kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Klaanic Consultancy de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Klaanic Consultancy gevolg wordt gegeven is Klaanic Consultancy gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Klaanic Consultancy aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Klaanic Consultancy kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Klaanic Consultancy kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Klaanic Consultancy verschuldigde.

 Artikel 14. Reclames en onderzoek

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Klaanic Consultancy heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Klaanic Consultancy, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
 3. Opdrachtgever dient Klaanic Consultancy in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Klaanic Consultancy ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Klaanic Consultancy gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15. Overmacht

 1. Indien Klaanic Consultancy zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Klaanic Consultancy alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Klaanic Consultancy.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Klaanic Consultancy niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Klaanic Consultancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Klaanic Consultancy is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien Klaanic Consultancy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Klaanic Consultancy beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Klaanic Consultancy is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Klaanic Consultancy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Klaanic Consultancy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Klaanic Consultancy toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Klaanic Consultancy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Klaanic Consultancy of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.

Artikel 17. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Klaanic Consultancy verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Klaanic Consultancy op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Klaanic Consultancy zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Klaanic Consultancy niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Klaanic Consultancy zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 18. Intellectueel eigendom

 1. Alle door Klaanic Consultancy voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Klaanic Consultancy. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Alle door Klaanic Consultancy ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Klaanic Consultancy verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klaanic Consultancy openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 19. Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart Klaanic Consultancy voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Klaanic Consultancy toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Klaanic Consultancy zowel in als buiten rechte bij te staan indien Klaanic Consultancy wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Klaanic Consultancy, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Klaanic Consultancy en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20. Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Klaanic Consultancy één jaar.

Artikel 21. Contractovername

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Klaanic Consultancy over te dragen aan derden. Voor zover Klaanic Consultancy al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
 2. Voorts geldt dat voor zover Klaanic Consultancy al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Klaanic Consultancy hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Klaanic Consultancy het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Klaanic Consultancy is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 22. Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Klaanic Consultancy en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van Klaanic Consultancy een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Klaanic Consultancy, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Neem contact met me op en vraag een offerte aan. Via mobiel, e-mail of het contact formulier. Dan gaan we samen kijken hoe ik je kan helpen om optimaal overzicht en inzicht te krijgen in de toekomst en groeimogelijkheden van jouw onderneming. Ik nodig je uit voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek.

Nico Klaasen CCM
☏ Bellen/appen: +31 6 52 87 81 25
✉ Mailen: nicoklaasen@klaanic.nl